තනතුර පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව
අධ්‍යක්ෂ 1
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ/සහකාර අධ්‍යක්ෂ 1
ගණකාධිකාරී 1
පරිපාලන නිලධාරී 1
සංවර්ධන නිලධාරී 1
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 5
පේෂ උපදේශක 10
රියදුරු 1
කාර්යාල සේවක සේවය 2
මුරකරු 1
කම්කරු 1

අප ගැන

හැදින්වීම

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට කරන ලද 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අනුව අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්මාන්තය සම්බන්ධ විෂය මධ්‍යම රජය සහ පළාත් සභා වලට පැවරී ඇති විෂයකි. ඒ අනුව පේෂකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී ඇත්තේ එම විෂයට අදාළ ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු, මධ්‍යගත කටයුතු සහ පළාත් සභා පේෂකර්මාන්ත අංශ සමඟ සම්බන්ධීකරණය තුලින් පේෂ කර්මාන්තයේ දියුණුවට අදාළ සේවාවන් සැපයීමයි.

ආයතනික ව්‍යුහය

දැක්ම

දේශීය අනන්‍යතාවය සහ සංස්කෘතියට උචිත පරිදි මෙන්ම දේශීය හා විදේශීය වෙළදපොල ක්‍රියාකාරීත්වය ජය ගත හැකි පරිදි අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්ම ක්ෂේත්‍රයෙහි නිර්මාණශීලි සහ තරගකාරී රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය සදහා නිෂ්පාදකයින් යොමු කිරීම.

මෙහෙවර

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුළ අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්මාන්තය සංවර්ධනය සඳහා අදාළ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම. එකී ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මග පෙන්වීම අවශ්‍ය සේවා හා පහසුකම් සැපයීම සහ මෙහෙයවීම හා සම්බන්ධීකරණය තුළින් අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය තුල ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක වර්ධනයක් ඇති කිරීම.

අරමුණු

  • අත්යන්ත්‍ර පේෂ කර්මාන්තය නගා සිටුවිම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරිම
  • අත්යන්ත්‍ර පේෂ කර්මාන්තය සඳහා පුහුණු ශ්‍රමිකයන් බිහිකිරීම
  • අත්යන්ත්‍ර පේෂ කර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය සේවා සහ පහසුකම් සැපයිම
  • අත්යන්ත්‍ර පේෂ කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  • බලවේග පේෂ කර්මාන්තය සදහා අවශ්‍ය අලෙවි පහසුකම්, පුහුණු වැඩසටහන් සහ වෙනත් සේවාවන් සැපයීම