ඇමතුම් තොරතුරු

ඩී.එන්.කුලතිලක

අධ්‍යක්ෂ- පේෂ කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව

දුරකතන – කාර්යාලය : +94 011 3054491

ෆැක්ස් : 011 2322897

සහකාර අධ්‍යක්ෂක (පාලන)

දුරකතන – කාර්යාලය : +94 011 3054493

කේ.එම්. මුදිත චමින්ද මයා

සහකාර අධ්‍යක්ෂක (සංවර්ධන)

දුරකතන – කාර්යාලය : +94 011 3662637

එම්.ජේ.එන්.මුතුනායක මයා

පේෂකර්ම තාක්ෂණ විද්‍යාඥ

දුරකතන – කාර්යාලය : +94 011 3054494