ඇමතුම් පෝරමය


ලිපිනය

පේෂ කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
3 වන මහල, මහලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල,
මාලිගාවත්ත, කොළඹ 10

දුරකථන අංක

පොදු +94 011 2322895
ෆැක්ස් +94 011 2322896
+94 011 2322897