ජාතික අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනය,අලෙවි සල්පිල සහ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

අත්යන්ත්‍ර පේෂ කර්මාන්ත අලෙවි සල්පිල

විලාසිතා දැක්ම

අත්යන්ත්‍ර කෞතුකාගාරය

Handloom Museum


මධ්‍යස්ථාන

Centers


අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්මාන්ත ව්‍යාපෘති

වාර්ෂික සහතිකපත් ප්‍රදානෝත්සවය – 2018

සේලම්හි IIHT ආයතනයේ පේෂකර්මාන්තය සම්බන්ධ පුහුණුව 2018

V2025 ඉන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය

V2025