සංචාරක බංගලා වෙන්කර ගැනීම සදහා 

අමාත්‍යාංශ නව ගොඩනැගිල්ලේ 
("නිල මැදුර", ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05.) 
14 වෙනි මහලට පැමිණිය යුතු බව කාරුණිකව සලකන්න 
0112 050 332

ස්වදේශ කටයුතු අංශය සතු සංචාරක බංගලා

 

Sample
අම්පාර B-10
Sample
අම්පාර C-09
anuradapura
අනුරාධපුර
arugambay
ආරුගම්බේ
badulla
බදුල්ල
batticaloa1
මඩකලපුව - 01
batticaloa2
මඩකලපුව - 02
chillw
හලාවත
Deniyaya
දෙනියාය
Sample
ගාල්ල (බටගන්විල)
Sample
හම්බන්තොට
jafna
යාපනය
kaluithara
කළුතර
Sample
කතරගම
Sample
කතරගම සංඝාවාසය
Kilinochchiya
කිලිනොච්චිය
Kurunagala
කුරුණෑගල
Sample
මඩු
Sample
මන්නාරම
Sample
මාතලේ
Matara
මාතර
Sample
මොනරාගල 01
Sample
මොනරාගල 02
Sample
මුලතිව්
Nuwaraeliya
නුවරඑළිය
Sample
දඹුල්
polonnaruwa new
පොළොන්නරුව (නව)
polonnaruwa old
පොළොන්නරුව (පැරණි)
Puttalam
පුත්තලම
Rathnapura
රත්නපුර
Thawalama
තවලම
Sample
ත්‍රිකුණාමලය (නව)
trinco old
ත්‍රිකුණාමලය (පැරණි)
Sample
වව්නියාව
Sample
වාකරේ