• අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය.
  • ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය.
  • මූල්‍ය කළමනාකරණය සඳහා නවීන තාක්ෂණකික ක්‍රම උපයෝගි කර ගැනීම.
  • වත්කම් කළමනාකරණය.
  • මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණුව හා සංවර්ධනය සම්බන්ධ කටයුතු.

 

 

 

 

නවතම පුවත්