• මානව සම්පත් කළමනාකරණය.
  • රජයේ සංචාරක නිවාස සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම.
  • වාහන පාලනය හා නඩත්තුව පිළිබඳ කටයුතු කළමනාකරණය.
  • කාර්යාල කළමනාකරණය.
  • කාර්යාල ක්‍රම ඉහල නැංවීම සඳහා ඵලදායිතා කළමනාකරණය.
  • පෙරටු කාර්යාල කළමනාකරණ ක්‍රමය (Front Office Management System) සකස් කිරීම.
  • නවීන තොරතුරු තාක්ෂණික ක්‍රම ගුණාත්මකව සහ ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • ජනතාවට වඩා සමීප වූ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ නව ක්‍රම ස්ථාපිත කිරීම.
  • අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින සියළුම කාර්යාල ජාලගතව සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

 

{slider title="අංශ ප්‍රධානී" open="false"}

psp_abeywardhana

පී.එස්.පී. අබේවර්ධන මහතා
අතිරේක ලේකම්

: ++94 112 050 326 [Ext: 1406]
: +94 112 551 065
: addlsadmin[at]moha.gov.lk

{slider පාලන අංශය}

 

ඒ.බී.ඩබ්ලිව්. කුමාරසිංහ මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

: +94 112 050 321 [Ext: 1401]
: +94 112 369 971
: sasadmin[at]moha.gov.lk


  WAAAM_WEERASURIYA

ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ.ඒ.එම්. වීරසුරිය මෙනවිය
සහකාර ලේකම්

: +94 112 050 324 [Ext: 1404]
: +94 112 369 971
: asadmin[at]moha.gov.lk


  NC_JAYARATHNA

පී.ඩබ්.එන්.ඩී.පෙරේරා මෙනවිය
සහකාර ලේකම්

: +94 112 050 322 [Ext: 1402]
: +94 112 369 971
: asadmin2[at]moha.gov.lk


 

ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.ජේ.එල්. ගුණතිලක මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී

: +94 112 050 325 [Ext: 1405]
: +94 112 369 971
: ao[at]moha.gov.lk

{slider නීති ඒකකය}

tspalliyaguruge

ටී.එස්. පල්ලියගුරුගේ මහත්මිය
නීති නිලධාරී

: +94 112 050 345 [Ext: 1209]
: +94 112 369 031
: legaloff[at]moha.gov.lk

නවතම පුවත්