2023/2024 වර්ෂය සඳහා ආරක්ෂක සේවා සැපයීම වෙනුවෙන් ලංසු කැදවීම

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම

ලංසු ලේඛණය

යාවත්කාලීන කිරීම : ලංසු භාරගැනීමේ දිනය වෙනස් කිරීම

Paper Notice for Extention Bid Closing date Sinhala V2 (1)

Paper Notice for Extention Bid Closing date English V1 (1) (1).

Paper Notice for Extention Bid Closing date Tamil V1 (1) (1)

Pre-Bid Meeting Minute - 2023.01.31

 

 

ලංසු සඳහා ආරාධනා - (2023.01.26-2023.02.07) රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ස්වදේශ කටයුතු අංශය යටතේ ඇති ආයතන සඳහා නිළ ඊ-මේල් සේවාවක් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම

 

බාගත කරන්න

1    2     3    4

Invitation of bid - provision of cleaning services for the year 2023

Download 01 , 02 , 03 , 04 ,05

 

pr

Invitation for Bids (2023.01.26-2023.02.07) - Procurement of an official e-mail solution for institutions under the home affairs division of the ministry of public administration, home affairs, provincial councils, and local government

Download

1  2  3  4

ප්‍රසම්පාදනය - තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්ක පහක (05) සියලුම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සඳහා ගෘහ දත්ත ආකෘති පත්‍ර එකතු කිරීම සහ ස්කෑන් කිරීම

බාගත කරන්න

egnProcExt

නවතම පුවත්