ලංසු සඳහා ආරාධනා - (2023.01.26-2023.02.07) රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ස්වදේශ කටයුතු අංශය යටතේ ඇති ආයතන සඳහා නිළ ඊ-මේල් සේවාවක් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම

 

බාගත කරන්න

1    2     3    4

ප්‍රසම්පාදනය - තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්ක පහක (05) සියලුම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සඳහා ගෘහ දත්ත ආකෘති පත්‍ර එකතු කිරීම සහ ස්කෑන් කිරීම

බාගත කරන්න

egnProcExt