රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ I ශ්‍රේණියේ අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) තනතුර

 

දැන්වීම                   -     සිංහල         දෙමළ       ඉංග්‍රීසි

ඉල්ලුම්පත්‍රය             -    සිංහල         දෙමළ         ඉංග්‍රීසි    

දීප ව්‍යාප්තව පුරප්පාඩු පවතින ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණියේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් තනතුරු සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ විධිවිධාන වලට අනුකූලව නිලධාරින් තෝරා ගැනීම

 

Download Letter

Application - Sinhala

Application - English

නවතම පුවත්