දීප ව්‍යාප්තව පුරප්පාඩු පවතින ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණියේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් තනතුරු සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ විධිවිධාන වලට අනුකූලව නිලධාරින් තෝරා ගැනීම

 

Download Letter

Application - Sinhala

Application - English

නවතම පුවත්