උදා වූ 2022 වසරේ සුභ මොහොතින් ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් රාජාකාරී ආරම්භ කිරීම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එන්.එච්.එම් චිත්‍රානන්ද මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි .
සියලු ආගමික වතාවත් මෙන්ම රාජ්‍ය සේවක ප්‍රතිඟඳාව ද ලබා දීමෙන් පසු ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සියලු නිලධාරීන් මෙලෙස නව වසරේ රාජාකාරි ආරම්භ කළේය.
මෙම අවස්ථාවට ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යේෂ්ඨෂ්ඨ නිලධාරීන් , කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා, තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සහ තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් එක්ව සිටියේය.

1  1

1  1

1  1

1  1

1  1

නවතම පුවත්