2022.01.21 වෙනි දින විවෘත කිරීමට නියමිත යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල.
වියදම රුපියල් මිලියන 52.4

yakkalamulla new ds2