2022.01.21 වෙනි දින විවෘත කිරීමට නියමිත නාගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල නව සිව්මහල් ගොඩනැගිල්ල.
වියදම රුපියල් මිලියන 91.4

nagoda new ds1

නවතම පුවත්