2022.01.21 වෙනි දින විවෘත කිරීමට නියමිත නෙළුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල නව සිව්මහල් ගොඩනැගිල්ල.
වියදම රුපියල් මිලියන 52.6

neluwa new ds1