රාජ්‍ය පරිපාලන , ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න මහතා 2023.01.03 දින නාරහේන්පිට පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයට පැමිණ රාජකාරි  ආරම්භ කළේය.

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 

නවතම පුවත්