ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව විසින් සංවිධානය කරන ලද "මහජන දින" වැඩසටහන - රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු. අශෝක ප්‍රියන්ත, අතිරේක ලේකම් (ප්‍රාදේශීය පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ) වරුණ ශ්‍රී ධනපාල මහතා සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (SLIDA) නාලක කළුවැව මහතා

https://www.youtube.com/watch?v=RgGbL0_NEqU

 

නවතම පුවත්