අස්වැසුම වැඩසටහනට අදාල අදාළ අභියාචනා ජූලි 10 දක්වා භාර දීමට හැකියි.

- අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ්
ගුණවර්ධන මහතා.

අස්වැසුම සහනාධාර වැඩසටහනට ඇතුළත් නොවූ පවුල් සඳහා අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමේ කාලය ජූලි මස 10 දක්වා ලබා දී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.
අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ 2023.06.23 දින සීතාවක ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේදී ය.

එහි දී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ...

"සුභ සාධක මණ්ඩලය සහ රජයේ ආයතන මගින් සිදු කළ සමීක්ෂණය මගින් සහනාධාර ලැබිය යුතු පවුල් හඳුනා ගැනීම සිදු වුණා . මෙම සමීක්ෂණය සිදු කිරීමේදී නිලධාරීන්ගෙන් විවිධ බාධා සහ අභියෝග එල්ල වුවද රජය නිලධාරීන්ගේ සහ ස්වේච්ඡා තරුණ කණ්ඩායම් වල සහය ලබා ගනිමින් මෙම සමීක්ෂණය පැවැත්වීමට අප කටයුතු කළා. එමගින් පෙරටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සහනාධාර ලබා දීමට රජය අපේක්ෂා කරනවා .මෙම වැඩසටහනට ඇතුළත් නොවූ සහනාධාර ලැබිය යුතු පවුල් සිටි නම් එම අය වෙත අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා ඔවුන්ගේ අභියාචනා සමෘධි සංවර්ධන නිලධාරි වෙත හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත ලබාදීමට හැකියාව පවතිනවා .
අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් මෙම වැඩසටහනට ඇතුල් කර ගැනීම සඳහා සියලු දෙනා සියලූ දෙනා එක්ව කටයුතු කරන ලෙස මා ආරාධනා කරනවා. මහජන නියෝජිතයන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් නිලධාරීන් සියලු දෙනා එක්ව මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට කැප විය යුතුයි .
අඩු ආදායම් ලාභීන් හා විවිධ රෝග වලට ගොදුරු වී ඇති ජනතාව කිසිවෙකුට මෙම සහනාධාර අහිමි කිරීමට අප ඉඩ තබන්නේ නැහැ."

 

 

1

1

1

1

නවතම පුවත්