ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සේවය කල බහු කාර්ය සංවර්ධන සහායකයින්ට රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථිර පත්වීම්...

ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සේවය කළ බහුකාර්ය සංවර්ධන සහායකයින් කාර්යාල සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා වූ ස්ථිර රාජ්‍ය සේවයේ පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක ප්‍රියන්ත මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2023.09.05 දින ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී සිදු කෙරිණී.

බහු කාර්ය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යාපන පෙරපුහුණු අභ්‍යාසලාභී කාල පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණ කළ සියලු දෙනාට රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථිර පත්වීම් ලබාදීට රජය ගත් තීරණයට අනුව මෙලෙස පත්වීම් ලබා දෙන ලදී .

1  1

1  1

1  1

1  1

නවතම පුවත්