රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.හෙට්ටිආරච්චි මහතා පසුගියදා නාරාහේන්පිට, “නිල මැදුර“ අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී සිය රාජකාරි ආරම්භ කළේය.

new-sec-07

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ අභිනව ගරු අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා පසුගියදා නාරාහේන්පිට, “නිල මැදුර“ අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී සිය රාජකාරි ආරම්භ කළේය.

මෙම අවස්ථාවට රාජ්‍ය පරිපාලන හිටපු ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා, ස්වදේශ කටයුතු හිටපු ලේකම් ගාමිණි සෙනෙවිරත්න මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සහභාගී වී සිටියහ.

new-min-01

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන "Best Annual Report & Accounts" යන තේමාව යටතේ 2017 වර්ෂය සඳහා පිළයෙල කරන ලද කාර්ය සාධන වාර්තාව වෙනුවෙන් 2019 වර්ෂයේදී පවත්වන ලද තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ අමාත්‍යාංශ අතරින් ප්‍රථම වතාවට ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කර ගන්නා ලදී.

නවතම පුවත්