අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ආරාධනය - තොරතුරු තාක්ෂණ අංකුරයන් (නව ව්‍යවසායකයන් සවිබල ගන්වන ස්ථාන) - ඉන්කියුබේටර්/ ඇක්සලරේටර් සඳහා ව්‍යාපාර මධ්‍යස්ථානයක් යාපනයේ ඉදි කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම සඳහා උපදේශන සේවා ප්‍රසම්පාදනය
ප්‍රසම්පාදන අංකය : HA/F/PRO-RAR/Business Center -Jaffna

අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ආරාධනය - බාගත කරන්න     කොන්දේසි -  බාගත කරන්න      තොරතුරු පත්‍රිකාව -  බාගත කරන්න

 

 

 

ලංසු බාර ගැනීමේ අවසන් දිනය වෙනස් කිරීම - ජාතික තරඟකාරි ලංසු කැඳවීම - ‘ඉ-ග්‍රාම නිලධාරි’ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස 7,000ක ගෘහ දත්ත පත්‍රිකා එකතු කිරීමේ හා පරිලෝකනය කිරීමේ ප්‍රසම්පාදනය - [ ලංසු අවසන් කිරීම - 2021 දෙසැම්බර් 01 (පැය 12.30)]

නවතම පුවත්