• மனிதவள முகாமைத்துவம்.
  • வாகனங்களது கட்டுப்பாடு, பராமரிப்பு, முகாமைத்துவம்
  • அலுவலக முகாமைத்துவம்.
  • அலுவலக முறைகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான உற்பத்தித்திறன் முகாமைத்துவம்
  • முன் அலுவலக முகாமைத்துவ முறைகள் (Front Office Management System).
  • புதிய தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப முறைகளைத் தரமாகவும் உற்பத்தித்திறனுடனும் நடைமுறைப்படுத்துதல்.
  • பொதுமக்களுக்கு தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய புதிய முறைகளை தாபித்தல்.
  • அமைச்சின் கீழ் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களையும் வலையமைப்பினூடாக ஒருங்கிணைத்தல்.
  • அரச சுற்றுலா விடுதிகள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள்.

 

{slider title="பிரிவுத் தலைவர்" open="True"}

abeywardhana

திரு. பி.எஸ்.பி. அபேவர்தன
மேலதிகச் செயலாளர்

: ++94 112 050 326 [Ext: 1406]
: +94 112 551 065
: addlsadmin[at]moha.gov.lk

{slider நிர்வாக பிரிவு}

 

திரு.ஏ.பி.டபிள்யூ. குமாரசிங்ஹ 
சிரேஸ்ட உதவி செயலாளர்

: +94 112 050 321 [Ext: 1401]
: +94 112 369 971
: sasadmin[at]moha.gov.lk


  weerasooriya

செல்வி. டப்ளியு.ஏ.ஏ.ஏ.எம். வீரசூரிய
உதவி செயலாளர்

: +94 112 050 324 [Ext: 1404]
: +94 112 369 971
: asadmin[at]moha.gov.lk


  weerasooriya

திருமதி பி.டபிள்யூ.என்.டி.பெரேரா
உதவி செயலாளர்

: +94 112 050 322 [Ext: 1402]
: +94 112 369 971
: asadmin2[at]moha.gov.lk


 

திருமதி. டபிள்யூ .ஏ.டி.ஜே.எல். குணதிலக 
நிருவாக அலுவலர்

: +94 112 050 325 [Ext: 1405]
: +94 112 369 971
: ao[at]moha.gov.lk

{slider சட்ட அலகு}

  tspalliyaguruge

திருமதி. எஸ்.பல்லியகுருகே 
சட்ட அலுவலர்

: +94 112 050 345 [Ext: 1209]
:
: legaloff[at]moha.gov.lk

{slider ஊடக அலகு}

 b dumy

வெற்றிடம்
பணிப்பாளர் - ஊடகம்

: +94 112 050 435 [Ext: 1705]
:
:
: