பிரிவின் விடயப் பரப்பெல்லை

பணியாட்தொகுதியினரை ஊக்கமூட்டும் காரணியாக மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலகங்களின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை திறமையாகவும், பயனுறுதித்தன்மை வாய்ந்த வகையிலும் அபிவிருத்தி செய்வதனை உறுதிப்படுத்துவதனைப் போன்றே பொது மக்களுக்கு தரமான உற்பத்தி மற்றும் சேவையினை வழங்கும் வகையில் ஊழியர்களுக்கு வசதி வாய்ப்புக்களை பெற்றுக்கொடுக்கும் சூழ்நிலையை உருவாக்குதல் மற்றும் இரு தரப்பினருக்கும் எளிதானதும் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் சேவைகளை வழங்கும் சூழலை ஏற்படுத்துவதற்குமான வசதிகளை வழங்குவதன் மூலம் பொது மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்த முடியுமாகவுள்ளது.