திட்டமிடல் பிரிவு

  • அமைச்சிற்கான கூட்டுறவு திட்டத்தை தயாரித்தல்.
  • மாவட்ட அளவிலான இடைக்கால அபிவிருத்தித் திட்டம் தயாரித்தல்.
  • வருடாந்த அபிவிருத்தித் திட்டம் தயாரித்தல்.
  • வருடாந்த செயற்திறன் அறிக்கை தயாரித்தல்.
  • அபிவிருத்தித் திட்டங்களை எளிதாக்குதல், மதிப்பீடு செய்தல், ஒருங்கிணைத்தல், அறிக்கையிடல், வழங்கல் மற்றும் முன்னேற்ற திட்ட கண்காணிப்பு.
  • தேசிய அளவிலான தரவுத்தள செயல்பாட்டு அமைப்பு மற்றும் வள சுயவிவரத்தை உருவாக்குதல்
  • விசேட மற்றும் அத்தியாவசிய   சிக்கல்கள் மற்றும் பிரச்சினைகளுக்கான கருத்திட்டஆவணங்களை தயாரித்தல்.
  • நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகள் குறித்த திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்தல்.
  • மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளைச் செயல்படுத்த வசதி செய்தல்.
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ திட்டத்தை செயல்படுத்த உதவுதல்.