உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் அபிவிருத்தி ஒருங்கினைப்பாளர் சேவையின் தரம் 2 இலிருந்து தரம் 1 இற்கான பதவியுயர்விற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

  • Download Application - English
  • Download Application - Sinhala
  •