பொது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் இலங்கை திட்டமிடல் சேவையின் தரம் I இற்கான பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) பதவி

Notice                                                     -     SINHALA         TAMIL       ENGLISH

Application /  CV form / Bio Data             -      SINHALA         TAMIL         ENGLISH          

நாடளாவிய ரீதியில் வெற்றிடமாகக் காணப்படும்இலங்கை நிர்வாக சேவையின் 1 ஆந் தரத்துடைய பிரதேச செயலாளர் பதவிகளுக்கு அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய உத்தியோகத்தர்களை தெரிவு செய்தல்

 

Download Letter

Application - Sinhala

Application - English