நாடளாவிய ரீதியில் வெற்றிடமாகக் காணப்படும்இலங்கை நிர்வாக சேவையின் 1 ஆந் தரத்துடைய பிரதேச செயலாளர் பதவிகளுக்கு அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய உத்தியோகத்தர்களை தெரிவு செய்தல்

 

Download Letter

Application - Sinhala

Application - English