இலங்கை நிர்வாக கட்டமைப்பில் மாகாணங்கள், மாவட்டங்கள், பிரதேச செயலகங்கள் மற்றும் கிராம அலுவலகர் பிரிவுகள் அடங்குகின்றன. அக்கட்டமைப்பில் 9 மாகாணங்களும் 25 மாவட்டங்களும் உள்ளடக்கப்படுவதுடன் மாகாணங்களில் பல மாவட்டங்கள் உள்ளடக்கப்ட்டிருப்பதுடன் ஒவ்வொரு மாவட்டதிட்கும் பொறுப்பாக மாவட்ட செயலாளர்கள் விளங்குவதுடன் அவர்களின் கீழ் பிரதேச செயலகங்களும் கிராம அலுவலகர் பிரிவுகளுமாக நிர்வாகம் பண்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பிரிவுகள் பாராளுமன்ற தீர்மான்களின் படி ஒன்று சேர்க்கவோ பிரிக்கவோ முடியும்.

மாவட்டச் செயலகங்களின் உத்தியோகப்பூர்வ இணைய நுழைவாயிலை பார்வையிடவும்