பொதுக் கொள்கைகளுடன் இணைந்த கிராம நிர்வாக அமைப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கான நோக்கத்துடன், உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் உள் விவகார பிரிவின் கீழ் உள்ள கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு, 14322 GN பிரிவின் கீழ், 332 பிரதேச செயலாளரின் கீழ் அவர்களின் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக நாடளாவியரீதியில் அனைத்து பிரிவுகளுக்குமாக.