ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම
பிரதேச மற்றும் மாவட்ட செயலகத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கான பயிற்சி நெறிகளை பதிவு செய்யும் தளம்
Training Registration Portal for Staff in Divisional and District Secretariat